Стратегически анализ на фирма "Победа"


Анализ и оценка на обкръжаващата среда . Анализ на макросредата- PEST анализ . Анализ на микросредата . Анализ на вътрешно-фирмената среда по функции на управлението . SWOT анализ...
 

Бизнес проект за козметичен салон


1. Бизнес идея 2. Цели 3. Основни продукти 4. Анализ на търсенето 5. Анкетен въпросник 6. Клиенти 7. Конкуренти 8. Доставчици 9. SWOT анализ 10. Реклама 11. Организационна структура 12. Персонал 13. Финансов план....
 

Лекции по бизнес планиране


Бизнес планът е основен продукт на стратегическото бизнес планиране и основен инструмент стратегическото...
 

Принципи на планирането, програмиране, бюджетиране


Предприятията въвеждат нова организация на дейността – често наричана постфордизъм, която се характеризира с гъвкава специализация и изграждане на транс национални мрежи от филиали. Разрастват се тенденциите на приватизация на публичната собственост.
 

Презентация на бизнес проект на фирма


Настоящият бизнес проект е разработен за доказване на икономическа целесъобразност от създаването на цех за производство на сладкарски изделия (торти, пасти, ориенталски сладкиши, бисквити) и обект на тяхната реализация в сладкарница...
 

Бизнес план за създаване на винарска изба


Цел на дипломната работа – да се разработи и представи бизнес план за създаване на винарска изба. Обект на дипломната работа е търговско дружество...
 

Стратегическо планиране – характеристика и етапи. Видове стратегии.

22 фев 2012
·
22
·
764
·
151
·
300
·
73

Стратегическо планиране. На гръцки "стратегия" означава "водя армия" от stratos – армия и ego – водя. Винаги е дългосрочно. Периодите варират от 3 до 10 години, макар че българския опит масово стига най – много до 3 години...
 

Проект „планиране развитието на туризма в община Враца


Идентифициране на основните социално-икономически партньори в процеса на планиране и координация развитието на туризма и проучване на тяхната роля, мнения, очаквания и препоръки в тази област;...
 

Бизнеспланиране


Същност и значение на бизнеспланирането и бизнес плана, когато започнете да разработвате бизнесплана първо помислете над: оценката за самия себе си и всеки член от екипа Ви...
 

Планиране на иновациите


Понятието иновации се използва за пръв път от американския икономист от австрийски произход Йозеф Шумпетер. Той определя иновациите като процес на създаване на нови комбинации или изменения в пазара и/или производството...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Планиране и прогнозиране
Презентации
Ограничаване на резултатите